Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 11/11/2018 in all areas

  1. 1 like
    ako'y lubos na humahanga sayo dahil sa idad mo nakaka laro ka ng maayus at nakakagamit ng forum hindi lahat ng player ay maronong gumamit ng forum pero ang bata ay bata minsan hindi nila alam ang ginagawa nila. salamat sa kagustohan mo na maging isang game advisor ng ating server play this